Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - základní informace

Pojmy internetová telefonie, IP telefonie, VoIP (Voice over Internet Protocol), telefonie 5. generace,
NGN (Next Generation Network) nebo paketová telefonie lze chápa jako různé názvy používané pro technicky stejné nebo velmi podobné telekomunikační principy. Různorodost těchto pojmů má do velké míry důvody v marketingových snahách výrobců odlišit se od konkurence a získat tímto způsobem pověst "vynálezců" nových, moderních a perspektivních produktů. Dalším oblíbeným pojmem výrobců i prodejců telefonní techniky je slovo konvergence.

Konvergenci lze chápat jako logické propojení principů klasické telefonie a datových sítí, jehož výsledkem je nová moderní telefonie. Až do konce minulého století totiž existovaly telefonní a datové sítě odděleně. Analogové telefonní spoje postupně umožňovaly zvyšovat "rychlost" přenosu dat na 600 až 9.600 bps. Za "vrchol" byla nakonec považována schopnost analogových sítí přenášet data rychlostí 56 kbs a u sítí typu ISDN rychlostí 64 nebo 128 kbsp. Už v 80. letech minulého století se však začalo hovořit o tom, že přenosy dat převáží nad objemy hlasové komunikace a tento předpoklad se dnes již plně potvrdil. Ke konci 20. století se pak začaly objevovat nové vize telekomunikačních sítí, kde se již nejednalo o telefonní sítě schopné "navíc" přenášet data, ale o vysokokapacitní datové sítě schopné mimo jiné "také" přenášet hlas. V současné době již nikdo nepochybuje o tom, že paketový přenos a VoIP komutace telefonních hovorů představují nový směr telefonie, pro který se používají názvy uvedené v úvodu stránky.

Drtivá většina zákazníků dnes většinou ještě provozuje řešení, kde firma, instituce či organizace má dvě samostatná napojení na telefonní i na datovou síť a kde v rámci jednotlivých objektů či areálů jsou často provozovány dvoje úplně nebo částečně oddělené kabelové rozvody. To je však dnes již překonané, neboť pořizovací i provozní náklady jsou tak zbytečně vysoké. Moderní operátoři i zákazníci proto již budují nebo modernizují své datové a telefonní sítě v souladu s principy VoIP. Je-li životnost privátních sítí min. 10 let a životnost veřejných sítí min. 20 let, pak už je dnes těžko možné pořizovat a následně provozovat technicky neperspektivní a cenově nevýhodné technologie. Technické i ekonomické výhody IP telefonie jsou popsány v mnoha populárních a odborných pramenech. Tento trend je již zřejmý z převážné většiny současných poptávek i následných realizací pobočkových telefonních ústředen. Tento trend je zároveň zřejmý z rychle rostoucího počtu internetových ústředen provozovaných IP operátory i z rychlého růstu jimi obsluhovaných IP telefonních účastníků.

Ve firmě ProTel byl vývoj telefonní ústředny 5. generace PhoNet zahájen již v roce 1996 (auditor později práce v prvních letech klasifikoval jako výzkum). Na počátku nebylo vůbec zřejmé, zda se jedná o výplod několika "chorých" mozků nebo zda snad bude opravdu možné telefonovat prostřednictvím datového přepínače LAN. Potřebný HW datových sítí byl tehdy navíc mimořádně nákladný. V té době ještě odborné prameny neznaly pojem VoIP a příležitostné diskuze s odborníky na telekomunikace zpravidla končívaly nechápavými či schovívavými úsměvy. Když se ve firmě ProTel v roce 1998 podařilo úspěšně vytvořit první funkční vzorek telefonní ústředny, kde byl místo klasického spojovacího pole použit swith Ethernet, začaly se ve stejné době příležitostně objevovat úvahy o "jakési" internetové telefonii. Když byla ve firmě ProTel v roce 2003 pro vlastní potřeby "nerozvážně" uvedena do provozu první ústředna PhoNet, tak se již články o VoIP postupně stávaly oblíbeným tématem různých populárních i odborných pojednání.

V malé české firmě ProTel tak byl shodou okolností či omylem "vynalezen" stejný princip telefonie, na kterém ve stejné době zřejmě pracovaly laboratoře velkých nadnárodních výrobců. V českém prostředí tak začaly včas vznikat teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které dnes umožňují vyrábět a provozovat nejmodernější telekomunikační technologie. V roce 2005 se nabyvatelem první licence k výrobě telefonních ústředen 5. generace PhoNet stal tradiční slovenský výrobce, TESLA Liptovský Hrádok a.s. Teprve příští roky ukáží, nakolik úspěšně se podařilo navázat na česko-slovenskou tradici vývoje a výroby telefonních ústředen.

Obecné informace o principech VoIP lze mimo jiné najít v tomto pramenu:
Pobočkové telefonní ústředny 5. generace na obzoru (Hospodářské noviny, březen 2004)
Výhody a rizika nastupující IP telefonie (Hospodářské noviny, květen 2004)
Zahájení výroby systému PhoNet (Sdělovací technika, leden 2005)
Internetová telefonní ústředna PhoNet (Sdělovací technika, květen 2005)
Aktuální stav domácí IP telefonie (Hospodářské noviny, listopad 2006)

Obsahem těchto webových stránek jsou technické i obchodní informace o telefonním systému PhoNet.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek