Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - kvalita VoIP

Je-li hlas přenášen prostřednictvím RTP paketů (tj. ve VoIP sítích), mohou se negativně projevovat následující vlastnosti paketových IP sítí.

změna pořadí při přenosu paketů
Jelikož není garantováno pořadí přenosu UDP paketů, může náhodně docházet k záměnám v pořadí přenášených hlasových paketů. V praxi je však výskyt takové chyby velmi malý a vliv na srozumitelnost hlasové informace je zanedbatelný. Prakticky nulová je pravděpodobnost změny pořadí řídících paketů, neboť doba mezi přenosem jednotlivých zpráv je relativně velká.

chybovost přenášených paketů
Protože přenos UDP paketů není zabezpečen, může náhodně docházet ke změně v obsahu hlasových paketů. V praxi je pravděpodobnost takové chyby celkem nízká a její vliv na srozumitelnost hlasové infromace je zanedbatelný. Vážnější vliv však může mít změna obsahu řídícího paketu, která je ale v praxi jen málo pravděpodobná, řídící SW ústředny musí být proti těmto chybám odolný a důsledkem takových chyb bývá pouze chybná realizace telefonní služby.

ztrátovost a duplicita přenášených paketů

Pro tento druch chyb UDP paketů platí prakticky totéž jako pro chyby v obsahu přenášených hlasových a řídících paketů. Ani tyto chyby tedy nepředstavují za normálních okolností závažné problémy. Zhoršená kvalita hlasu se projeví teprve při chybách cca 5% paketů a výše.

velikost zpoždění při přenosu paketů (tzv. latence)
Zpoždění v přenosu UDP paketů může mít značně negativní vliv na kvalitu lidské komunikace. V rámci pobočkové ústředny (resp. v sítích LAN) se doba přenosu paketů pohybuje zpravidla pod 10 msec, v rámci dané oblasti nebo regionu (resp. v sítích MAN) se doba přenosu paketů pohybuje zpravidla pod 50 msec, což je v obou případech doba nevnímatelná v lidské komunikaci. Problémy ale mohou vznikat u mezinárodních a mezikontinentálních hovorů (např. při družicových spojích), kde doba přenosu paketů může být až 400 msec, což je již doba vnímatelná při lidské komunikaci. Zpoždění v přenosu hlasu má navíc negativní vliv na vnímání eventuálního echa. Latence je tedy důležitá pro kvalitu hlasové komunikace a v rámci telefonní sítě jednoho operátora nemá překračovat 100 msec (včetně koncového zařízení !!!).

změna zpoždění při přenosu paketů (tzv. jitter)
Jelikož doba přenosu UDP paketů není konstantní, je nutné mít ve všech IP telefonech a VoIP bránách zabudovánu vyrovnávací přijímací paměť (tzv. jitter buffer) sloužící k eliminaci tohoto jevu. Negativním důsledkem je však to, že je tím do hovorové cesty uměle vloženo další velmi významné zpoždění (někdy až 1000 msec !!!). U většiny IP telefonů a VoIP brán navíc není tato hodnota zpravidla jasně definována a velikost jitter bufferu lze jen částečně nastavit. Existence jitteru tak má negativní vliv na echo. Jitter je tedy důležitý pro kvalitu hlasové komunikace a nemá správně překračovat ± 50 msec.

Jedná-li se tedy o IP datové spojení s běžnými vlastnostmi (např. normální internetový spoj), pak změna pořadí, chybovost, ztrátovost i duplicita přenosu hovorových ani řídících paketů nemají pozorovatelný vliv na kvalitu telefonního spojení. V praxi bývají mnohem problematičtější tzv. latence a jitter přenosu paketů, které mohou mít v některých případech negativní vliv na plynulost i na srozumitelnost lidské komunikace.
V rámci dnešních telefonních sítích obsahujících potenciálně VoIP úseky je proto velmi důležité dodržování tzv. Síťového plánu přenosových parametrů vydaného ČTÚ a vycházejícího z doporučení ITU-T.

Kvality paketového přenosu hovorů se týkají doporučení ITU-T G.107 a ITU-T G.108 i následující prameny:
Hodnocení kvality telefnního přenosu pomocí E-modelu
Kvalita hovoru v prostředí VoIP
QoS v sítích s technologií VoIP
Voice Quality Measurement
VoIP Quality from Spirent
Voice Quality Testing

Specifickými problémy vznikajícími někdy při používání VoIP jsou hovorové echo a přenos faxů.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek