Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - analogový hovor

Starší klasický tvar telefonního hovorového signálu, který je dnes používán pouze na rozhraní telefonních ústředen určeném k připojení analogových koncových zařízení (tj. telefonů, faxů a modemů), k napojení analogových účastnických vedení (tj. analogové přístupové sítě) a eventuálně také k napojení některých přenosových zařízení (např. GSM nebo VoIP brán). Tento tvar signálu se vyskytuje v ústřednách všech generací a téměř jistě zůstane používán i nadále.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Analogový tvar signálu vznikne prostým převodem akustického signálu na elektrický. Napětí i frekvence elektrického signálu tak odpovídá intenzitě a frekvenci akustického signálu. Přenášené frekvenční pásmo 300 až 3400 Hz je zcela dostačující pro přenos lidského hlasu a umožňuje rozpoznat jednotlivé konkrétní osoby. Analogový signál může být přenášen pomocí tzv. 2-drátu či 4-drátu, což jsou názvy pro jednu obousměrnou hovorovou cestu a pro dvě jednosměrné hovorové cesty. V rámci účastnických vedení je z důvodů úspory analogový signál většinou přenášen pomocí 2-drátu, velmi malé analogové ústředny pracují rovněž na principu 2-drátu, digitální ústředny, přenosové systémy i spojovací svazky pak fungují na principu 4-drátu. Ke vzájemnému převodu mezi 2-drátem a 4-drátem slouží tzv. telefonní vidlice doplněná tzv. vyvažovačem. Pokud by vyvažovač měl v celém rozsahu 300 až 3400 Hz impedanci shodnou jako 2-drát, pak by nedocházelo k žádnému přenosu analogového signálu mezi dopředným a zpětným směrem 4-drátu (tzv. odraz na nevyvážené vidlici).
Analogový tvar hovoru lze získat a reprodukovat nejjednoduším způsobem, neboť mikrofon i sluchátko jsou prvky realizující analogový způsob převodu mezi akustickým a elektrickým signálem. Problémy vznikají až při přenosu analogového hovoru na větší vzdálenosti, neboť tato forma signálu je náročná na kvalitu cesty, po které je přenášena. V minulosti tak musel být vytvořen a dodržován tzv. přenosový plán telefonní sítě, ale i tak se účastníci relativně často setkávali s problémy špatné slyšitelnosti, vzájemných přeslechů, rušivých signálů, nesrozumitelnosi řeči apod. Každá část přenosové cesty (tj. kabely, vidlice, zesilovače, modulátory či demodulátory) má dílčí negativní vliv na kvalitu analogového signálu a většina těchto vlivů se "sčítá" (tj. projeví se nepříznivě na celkovém zhoršení kvality hovorového signálu). To bylo navíc značně limitující pro přenosy dat realizované po stejných trasách, jako běžné telefonní hovory. Z těchto důvodů bylo nutné měřit skupinu různých vlastností hovorového signálu, např.:
- závislost úrovně hovorového signálu na jeho frekvenci,
- závislost útlumu hovorového signálu na jeho frekvenci,
- závislost útlumu hovorového signálu na jeho úrovni,
- závislost skupinového zkreslení na frekvenci signálu,
- celkové zkreslení přenášeného hovorového signálu,
- útlum zpětného odrazu a útlum nevyvážení.

Pro všechny takové vlastnosti analogového signálu existují limitní hodnoty, které musí kvalitní hovorová cesta splňovat. Vzhledem k tomu, že většina přenosových tras i telefonních ústředen dnes ale již pracuje
s digitálním signálem, klesá zdánlivě význam přenosového plánu telefonní sítě i měření výše uvedených vlastností, resp. většina profesionálně vyráběných zařízení i systémů má obvykle potřebné parametry.
V rámci bouřlivého rozvoje VoIP technologií se však lze někdy setkávat s porušováním některých pravidel (např. nastavitelná citlivost mikrofonu) nebo určité vlastnosti nabývají opět na významu (např. nevyvážení vzdálené vidlice).

Zároveň nadále platí, že převážná část telefonů je a zřejmě i dlouho ještě bude analogová, tj. jejich napojení na klasické telefonní ústředny využívá převážně analogovou podobu hovorového signálu. Jinak je tomu však u napojení pobočkových ústředen na veřejné telefonní sítě, kde již převažuje digitální podoba signálu a dále i v oblasti internetové telefonie, kde je mezi telefonem a ústřednou signál přenášen v paketové podobě.

Systém PhoNet podporuje analogový hovor jak vůči koncovým zařízením (viz popis desky AUS) tak i vůči veřejným ústřednám (viz popis desky AUV). V obou případech se jedná o podobu hovorového signálu odpovídají běžným standardům.
mapa stránek